POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES

I. DEFINICJE

  1. Usługodawca / Administrator Danych Osobowych: Centrum Toreb Papierowych – torbypolskie.pl Janusz Pączkowski, 85-858 Bydgoszcz, Komuny Paryskiej 11/65, tel. +48 510 099 997, NIP: 554-046-69-34, Ewidencja Działalności Gospodarczej.
  2. Dane osobowe – wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym wizerunek, nagranie głosu, dane kontaktowe, dane o lokalizacji, informacje zawarte w korespondencji, informacje gromadzone za pośrednictwem sprzętu rejestrującego lub innej podobnej technologii.
  3. Polityka – niniejszy dokument Polityki prywatności i plików cookies.
  4. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE.
  5. Zasoby – strony internetowe i aplikacje Usługodawcy.
  6. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która jakikolwiek sposób korzysta z Zasobów.
  7. Remarketing – kampanie reklamowe prowadzone w celu powtórzenia przekazu reklamowego produktów własnych na innych stronach internetowych.
 1.  
 2. II. INFORMACJE OGÓLNE
 3.     Centrum Toreb Papierowych szanuje Pani/Pana prawo do zachowania prywatności. Ze szczególną troską dbamy o ochronę przekazywanych danych oraz stosujemy środki techniczne i organizacyjne mające zapewnić bezpieczeństwo Państwa danych na jak najwyższym poziomie. Zapewniamy Państwa, że korzystając z Zasobów, Państwa dane będą bezpieczne, a ich przetwarzanie będzie zgodne z obowiązującym prawem.  
 4. Niniejsza Polityka przedstawia w uproszczony sposób przetwarzanie danych osobowych w Zasobach Usługodawcy poprzez przedstawienie źródeł i zasad postępowania z pozyskanymi danymi osobowymi, sposobu wykorzystywania danych z plików cookies i innych technologii stosowanych w ramach funkcjonowania Zasobów.
III. DANE OSOBOWE
     Użytkownik może przekazywać swoje dane osobowe Usługodawcy poprzez:
    1. Formularz rejestracji KONTA
       dane przekazane w ramach formularza rejestracji konta są przetwarzane w celu umożliwienia bezpiecznego dostępu do Zasobów
       (zalogowania się, zmiany hasła), wysyłania korespondencji elektronicznej związanej z zamówionymi usługami. Przekazane dane będą
       przetwarzane do czasu usunięcia KONTA.
    2. Formularz rejestracji Użytkownika Forum dyskusyjnego
        Dane przekazane w ramach formularza rejestracji Użytkownika Forum dyskusyjnego są przetwarzane w celu umożliwienia
        bezpiecznego dostępu do usługi elektronicznej Forum Dyskusyjne (zalogowania się, zmiany hasła) oraz do kontaktowania się
        Usługodawcy z  Użytkownikiem w związku z korzystaniem z ww. usługi (np.: w sprawach łamania zasad regulaminu). Przekazane dane
        będą przetwarzane do czasu usunięcia konta użytkownika z usługi Forum dyskusyjne.
   3. Formularz subskrypcji Newsletterów
       Dane przekazywane w ramach formularza subskrypcji Newsletterów są przetwarzane w celu przesyłania Użytkownikowi zamówionego
       newslettera zgodnie z Regulaminem Subskrypcji Newsletterów. Przekazane dane będą przetwarzane do czasu całkowitej rezygnacji z
       subskrypcji.
   4. Formularz zamówienia produktów i usług
       Dane przekazane w ramach formularza zamówienia produktów i usług są przetwarzane w celu realizacji umowy zawieranej poprzez
       złożenie zamówienia, w tym do wystawienia i przesłania Użytkownikowi faktury dokumentującej zakup towarów i usług. W przypadku
       skutecznego zrealizowania zamówienia ww. dane będą przechowywane przez 5 lat licząc od początku roku następującego po roku,
       w którym transakcje zostały ostatecznie zakończone.
   5. Formularz „Proszę o kontakt”
       Dane osobowe przekazane w ramach formularza „Proszę o kontakt” będą przetwarzane w celu złożenia i realizacji zamówienia usługi
       kontaktu telefonicznego na podany numer telefonu z osobą, której zgłoszenie dotyczy. Podane dane w formularzu zamówienia będą
       przetwarzane do czasu zrealizowania zamówionej usługi nie dłużej niż 10 dni roboczych licząc od kolejnego dnia od złożenia
       zamówienia.
   6. Formularze kontaktowe
       Dane przekazane w ramach formularzy kontaktowych są przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na przesłaną korespondencję.
       Dane podane w formularzu kontaktu będą przetwarzane przez okres 6 miesięcy od dnia przekazania danych.
   7. Formularz zgód formalnych
       Użytkownik może wyrazić dobrowolną zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w formularzach w celach
       marketingowych, poprzez zaznaczenie stosownych zgód w części formularza opisanego jako zgody formalne. Zgody będą
       przetwarzane do czasu ich odwołania.
   8. Formularz zamówienia papierowego
       Dane przekazane w ramach formularza papierowego produktów i usług są przetwarzane w celu realizacji umowy zawieranej poprzez
       złożenie zamówienia, w tym do wystawienia i przesłania Użytkownikowi faktury dokumentującej zakup towarów i usług. W przypadku
       skutecznego zrealizowania zamówienia przez Centrum Toreb Papierowych ww. dane będą przetwarzane przez 5 lat licząc od początku
       roku następującego po roku, w którym transakcje zostały ostatecznie zakończone.
9. Korespondencję  e-mail i tradycyjną
       W przypadku kierowania do Usługodawcy za pośrednictwem poczty e-mail lub tradycyjnej korespondencji niezwiązanej z usługami
       świadczonymi na rzecz nadawcy korespondencji lub inną zawartą z nim umową, dane osobowe zawarte w tej korespondencji są
       przetwarzane wyłącznie w celu komunikacji i rozwiązania spraw, których dotyczy korespondencja. Dane związane z korespondencją
       e-mail lub tradycyjną przetwarzane będą przez okres 3 lat.
10. Kontakt telefoniczny
       W przypadku kontaktu telefonicznego z Usługodawcą w sprawach niezwiązanych z zawartą umową lub świadczonymi usługami,
       Usługodawca może żądać podania danych osobowych tylko wówczas, gdy będzie to niezbędne do obsługi sprawy, której dotyczy
       kontakt. Rozmowy telefoniczne mogą być nagrywane tylko wówczas, gdy na początku rozmowy będzie przekazywana stosowna
       informacja. Nagrania telefoniczne będą przetwarzane przez okres 3 miesięcy z wyłączeniem nagrań, w których zarejestrowano
       stosowne zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonych celach. Nagrania z zarejestrowanymi zgodami będą
       przechowywane do czasu odwołania zgody.
11. Pliki cookies zapisywane przez Usługodawcę
       Użytkownik może wyrazić dobrowolną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w plikach cookies w celu profilowania
       i prowadzenia spersonalizowanej reklamy przez Usługodawcę.
 
IV. OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
1. Administratorem danych osobowych podanych w pkt II.1-11 jest Usługodawca.
2. Usługodawca gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.
3. Podanie danych w formularzach jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji zamówienia przez Użytkownika bądź realizacji usługi przez
    Usługodawcę, do której przeznaczony jest dany formularz.
4. Usługodawca nie udostępnia przekazanych mu danych osobowych jakimkolwiek podmiotom trzecim.
5. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego
    nieupoważnione.
6. Użytkownikowi przysługują następujące prawa:
    – Prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
    – Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
    – prawo do przenoszenia danych
    – prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli Użytkownik uprzednio taką
      zgodę wyraził,
    – prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Usługodawcę.
7. Usługodawca informuje niniejszym Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom
    – Bellerpack Bellerdruk sp. z o.o., ul. Niklowa 4, 85-453 Bydgoszcz w celu wystawienia dokumentów sprzedaży za zamówione towary
      i usługi
    – Schenker Sp. z o.o, Żwirki i Wigury 18, 02-092 Warszawa w celu dostawy do zamawiającego zamówionych towarów.
 
V. PLIKI COOKIES
    1. Korzystając z Zasobów Usługodawcy na urządzeniu końcowym Użytkownika tworzone są .pliki cookies (ciasteczka) stanowiące
         tymczasowe pliki tekstowe.
    2. Pliki cookies tworzone są przez:
        – Usługodawcę – w celu zapewnienia prawidłowego działania Zasobów Usługodawcy (utrzymania sesji)
        – Partnera Google Inc. (Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) – w celu korzystania z narzędzi do
          analizy statystyk ruchu w Zasobach Usługodawcy oraz wyświetlania reklamy produktów własnych Usługodawcy
        – Partnera Facebook Inc., S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA – w celu korzystania z narzędzi do analizy statystyk ruchu
          ze strony Facebook do Zasobów Usługodawcy oraz w celu wyświetlania reklam produktów własnych Usługodawcy w serwisie
          Facebook.
    3. Szczegóły wykorzystywania plików cookies przez Partnerów przedstawione są w pkt VI – Analiza i reklama.
    4. Usługodawca niniejszym informuje, że istnieje możliwość konfiguracji przez Użytkownika warunków przechowywania lub uzyskiwania
        dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki internetowej w sposób, który uniemożliwia
        przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym użytkownika. W takiej sytuacji korzystanie z Zasobów Usługodawcy przez
        Użytkownika może być niemożliwe.
    5. Usługodawca niniejszym wskazuje, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Usługodawcę
         i/lub partnerów Usługodawcy, poprzez odpowiednie użycie funkcji przeglądarki internetowej, programów służących do tego celu
         lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.
    6. Zgoda na zapisywanie plików cookies wyrażona przez Użytkownika końcowego w ustawieniach przeglądarki internetowej, za pomocą
         której Użytkownik korzysta z Zasobów jest równoznaczna ze zgodą na zapisywanie tych plików.
 
VI. ANALIZA I REKLAMA
      Usługodawca informuje niniejszym Użytkownika, że korzysta z następujących usług:
     1. Google Analytics
          Zasoby korzystają z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google. Przechowywanie
          plików cookies generowanych w ramach usługi Google Analytics odbywa się na podstawie uzasadnionego interesu Usługodawcy
          w celu optymalizowania swojej oferty internetowej i swojej reklamy. Google Analytics używa „cookies”, czyli plików tekstowych
          umieszczanych na komputerze Użytkownika w celu umożliwienia Usługodawcy przeanalizowania sposobu, w jaki Użytkownicy
          korzystają z Zasobów. Informacje generowane są przez cookies na temat korzystania z Zasobów Użytkownika  na podstawie
          identyfikatora. Identyfikator ten może być pojedynczym, własnym plikiem cookie Googla Analytics o nazwie _ga, który zawiera
          identyfikator klienta tej usługi. Informacje generowane przez cookies na temat korzystania z Zasobów są udostępniane spółce Google
          i przechowywane przez nią na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Spółka Google będzie korzystała z tych informacji w celu: 
          – oceny korzystania z Zasobów przez Użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach oraz świadczenia innych usług
            związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z internetu,
          – analizy, aby lepiej poznać zachowanie i trendy online. Może następnie te dane wykorzystywać do ulepszania produktów i usług
            Google.
          – analizy porównawczej Google Analytics udostępniając dane anonimowo do zbioru danych, aby włączyć funkcje analizy
            porównawczej i poznać trendy danych. Google może przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to
            uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google. Google nie
            będzie łączyła adresu IP Użytkownika z żadnymi innymi danymi będącymi w jej posiadaniu. Dane będą przechowywane przez okres
            26 miesięcy.
         – dane demograficzne w Google Analytics. Zasoby wykorzystują funkcję systemu Google Analytics pod nazwą „dane demograficzne”.
           Dzięki temu można tworzyć raporty, które zawierają informacje na temat wieku, płci i zainteresowań osoby korzystającej ze strony
           internetowej. Dane te pochodzą ze spersonalizowanej reklamy firmy Google oraz informacji na temat użytkowników
 1.            od oferentów zewnętrznych. Danych tych nie można przyporządkować do określonej osoby. W każdej chwili można wyłączyć tę
 2.            funkcję za pomocą ustawień wyświetlania w swoim koncie Google lub generalnie zablokować gromadzenie danych przez Google
 3.            Analytics, postępując w tym celu w sposób opisany w punkcie „Sprzeciw wobec gromadzenia danych”.
 4.          – wtyczka przeglądarki – można uniemożliwić przesyłanie do Google oraz przetwarzanie przez Google danych wygenerowanych przez
 5.            pliki cookie. W tym celu należy załadować i zainstalować wtyczkę przeglądarki dostępną pod następującym adresem:
 6.            https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.
 7.          – sprzeciw wobec gromadzenia danych. Można zablokować gromadzenie danych przez Google Analytics, klikając w poniższy link.
 8.            Zostanie utworzony plik opt-out-cookie, blokujący pobieranie danych podczas przyszłych sesji. Więcej informacji w sprawie ochrony
 9.            danych osobowych można znaleźć w polityce prywatności Google pod adresem: https://policies.google.com/privacy?hl=pl.
       2. Google Ad Manager
           Usługodawca korzysta z platformy do wyświetlania reklam Google Ad Manager w celach prezentowania reklam oraz raportowania
           odsłon i klikalności. Google Ad Manager korzysta z plików cookie, by zwiększać skuteczność reklam. Typowe zastosowania to m.in.
           kierowanie reklam na podstawie tematów, które interesują użytkownika, ulepszanie raportów o skuteczności kampanii i pomijanie
           reklam, które użytkownik już widział. Same pliki cookie nie zawierają informacji umożliwiających identyfikację konkretnej osoby.
           Aby określić,jakie reklamy Google chcesz oglądać lub zrezygnować z personalizacji reklam, możesz użyć „ustawień reklam”.
           Nawet jeśli wyłączysz personalizację reklam możesz w dalszym ciągu oglądać reklamy oparte na np. na twojej ogólnej lokalizacji
           (na podstawie adresu IP), rodzaju przeglądarki oraz wyszukiwanych słowach. Użytkownik może zrezygnować z cookies wybierając
           odpowiednie ustawienia na przeglądarce, jednak należy pamiętać,że w takim przypadku korzystanie z wszystkich funkcji witryny
           może okazać się niemożliwe. Korzystając z zasobów Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Google dotyczących go
           danych w sposób i w celach  określonych powyżej.
           Pozostałe informacje o Google i polityce prywatności można znaleźć na stronie https://policies.google.com/privacy?hl=pl
 
        3.Pixel Facebooka
           Usługodawca korzysta z Pixel Facebooka w celu korzystania z narzędzi analitycznych, które pomagają mierzyć skuteczność reklam
           na podstawie analizy działań użytkowników podejmowanych w Zasobach jak i emisji reklam produktów własnych dla określonej
           grupy odbiorców na Facebooku. Dane zbierane w ramach Pixel Facebooka są anonimowe (nie pozwalają na państwa identyfikację).
           Facebook zbierając dane może używać ich do celów reklamowych (wyświetlanie reklam na własnej platformie) zgodnie z Polityką
           Prywatności Facebooka  (https://www.facebook.com/about/privacy/). Usługodawca nie ma wpływu i kontroli nad tym w jaki sposób
          dane są używane przez Facebook. Można wyłączyć reklamy remarketingowe w ustawieniach reklamy pod adresem:
          https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen. (wymagane jest wcześniejsze zalogowanie się na
          Facebooku)
 
 
W związku z ciągłym rozwojem usług i produktów Usługodawcy oraz postępem technologicznym Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki celem zachowania jej aktualności.
 1.  
 2.   
 3.