CO TO JEST CERTYFIKAT FSC ?

1. Pełna nazwa to Kontrola Pochodzenia Produktu FSC.

2. FSC dotyczy produktów, dla których surowcem wejściowym jest drewno.

3. FSC jest informacją o drodze, jaką przebyły produkty od momentu pozyskania drewna w lesie, lub w przypadku materiałów z recyklingu od momentu, w którym zostały odzyskane, do momentu ich sprzedaży z oświadczeniem FSC.

4. Kontrola Pochodzenia Produktu FSC uwzględnia każdy etap zaopatrzenia, przetwórstwa, handlu i dystrybucji, w którym przejście do następnego etapu łańcucha dostaw wymaga zmiany praw własności.

5. Certyfikacja FSC została wprowadzona w celu zapewnienia wiarygodnej gwarancji, że produkty które są sprzedawane z oświadczeniem FSC pochodzą z dobrze zarządzanych lasów, źródeł kontrolowanych, materiałów odzyskanych lub ich mieszaniny. W związku z tym, certyfikacja FSC umożliwia transparentny przepływ produktów wykonanych z powyższych materiałów poprzez łańcuch dostaw.

6. Oświadczenia FSC są wymagane w przypadkach gdzie kolejni klienci chcą użyć produktów z certyfikatem FSC jako materiał wejściowy do produkcji innych produktów z certyfikatem FSC i / lub odsprzedać produkt jako certyfikowany.

7. Certyfikacja nie jest wymagana w odniesieniu do podmiotów zapewniających usługi dla firm certyfikowanych bez przejmowania praw własności do produktów certyfikowanych.

8. Firma pragnąca uczestnictwa w łańcuchu dostaw produktu certyfikowanego FSC musi wdrożyć u siebie system zarządzania Kontroli Pochodzenia Produktu, który musi zawierać wszystkie wymagane certyfikacją elementy z uwzględnieniem specyfiki firmy i jej miejsca w łańcuchu dostaw.

9. Firma pragnąca uczestnictwa w łańcuchu dostaw podpisuje deklarację o nieuczestniczeniu w działaniach:

– nielegalne pozyskiwanie drewna

– handel nielegalnie pozyskanymi produktami leśnymi

– niszczenie szczególnych walorów ochronnych lasu

– znaczące przekształcanie lasów w plantacje lub użytki nieleśne

– wprowadzanie organizmów modyfikowanych genetycznie w ramach operacji leśnych

– naruszanie zapisów którejkolwiek z konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczących Podstawowych Zasad i Praw w Pracy

10. Firma certyfikowana FSC jest zobowiązana do wspierania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP).

11. Postępowanie z materiałem:

          a/ przestrzeganie procedur związanych z przyjęciem materiału certyfikowanego sprawdzenie zgodności ilościowej i rodzajowej z dokumentami zakupu, 

               sprawdzenie aktualności podanego przez dostawce rodzaju i numeru certyfikatu FSC, rejestracja wejścia materiału w odpowiednim rejestrze,

               składowanie w wydzielonym miejscu w magazynie zapewniającym fizyczną separację od materiałów nieceertyfikowanych

          b/ zapewnienie pełnego udokumentowania drogi certyfikowanego materiału wejściowego w procesie produkcyjnym (przetworzenie papieru w torbę)

               z uwzględnieniem zapewnienia separacji i braku możliwości zmieszania z innymi materiałami , szczególnie niecertyfikowanymi.

          c/ kontrola ilościowa materiału certyfikowanego w procesie produkcyjnym i zapewnienie udokumentowania ubytków materiału na każdym etapie

               produkcji

          d/ zapewnienie odpowiedniego pakowania wyrobu gotowego i prawidłowego etykietowania  produktu i opakowania zbiorczego

          e/ zapewnienie magazynowania produktu w specjalnie wydzielonym miejscu zapewniającym separację od produktów gotowych niecertyfikowanych

          f/ zapewnienie dokumentacji sprzedażowej zgodnie z wymogami certyfikacji

12. Firma  będzie stosowała System Transferowy jako System Kontroli Pochodzenia Produktu, który jest najprostrzym podejściem do określenia oświadczeń wyjściowych poprzez bezpośrednie transferowanie oświadczeń FSC z materiałów wejściowych na produkty wyjściowe. Poprzez segregację materiałów certyfikowanych od niecertyfikowanych jest zapewnione powiązanie między materiałem wejściowyym i wyjściowym na wszystkich etapach procesu produkcji.

13. Firma certyfikowana ma obowiązek stosowania etykiet z logo FSC i numerem licencji zgodnie z wymaganiami FSC.